www.elfin.pl
portal finansowy


24 października 2021

Obligacje to dłużne papiery wartościowe. Oznacza to, że kupując je, udzielamy pożyczki podmiotowi będącego ich emitentem. W szczególności, zakup obligacji skarbowych to nic innego jak pożyczenie swoich oszczędności skarbowi państwa - na określony czas i w zamian za określony procent. Obligacje w Polsce mają formę niematerialną, czyli nie są papierami wartościowymi w dosłownym rozumieniu, a jedynie zapisami elektronicznymi w Rejestrze Nabywców Obligacji lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Najłatwiej dostępnymi obligacjami skarbowymi są obligacje detaliczne, które można nabyć dwiema drogami: na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym.

Istotą rynku pierwotnego jest kupno papieru wartościowego bezpośrednio od jego emitenta, czyli Skarbu Państwa. Prowadzi on sprzedaż obligacji w cyklicznych emisjach (w zależności od rodzaju co 1 lub 3 miesiące), za pośrednictwem agenta, którym jest Dom Maklerski Pekao Banku Polskiego. Instytucja ta zorganizowała konsorcjum biur maklerskich, tworząc sieć ponad 1000 Punktów Sprzedaży Obligacji (PSO) w całym kraju. Do zakupu obligacji tą drogą nie jest konieczne posiadanie rachunku inwestycyjnego w żadnym biurze - wystarczy udać się do jednego z PSO z dowodem osobistym i dokonać zapłaty gotówką lub przelewem bankowym.
Bardzo wygodne jest kupno obligacji przez internet. Polega ono na wypełnieniu specjalnego formularza, dostępnego na stronach DBM Pekao PB po którym należy już tylko złożyć w swoim banku dyspozycję przelewu. Informacja o tym, że staliśmy się wierzycielami skarbu państwa pojawi się w Rejestrze Nabywców Obligacji, a gdy upłynie termin wykupu, na podanym przez nas rachunku bankowym pojawi się suma pożyczki, powiększona o należne nam odsetki.

Rynek wtórny to wymiana papierów wartościowych na giełdzie. Aby w niej uczestniczyć, niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w którymś z biur maklerskich. Na giełdzie kupuje się obligacje od ich aktualnego właściciela, a nie od emitenta. Ponieważ stosunkowo dużo osób handluje papierami dłużnymi w ten sposób, obligacje można łatwo kupić i sprzedać każdego dnia. Nie jest to możliwe na rynku pierwotnym, gdzie papiery oferowane są z reguły co kilka miesięcy i wykupywane również tylko na określonych warunkach.

Aby dowiedzieć się jakie rodzaje obligacji detalicznych możesz nabyć, zajrzyj do odpowiedniego rozdziału naszego "Przewodnika", pt.: Obligacje detaliczne.

Poza obligacjami detalicznymi, przeznaczonymi dla klientów indywidualnych, Skarb Państwa emituje także tzw. obligacje hurtowe.
Są one sprzedawane na przetargach prowadzonych przez NBP. Prawo do ich nabycia mają zarówno rezydenci jak i nierezydenci, osoby fizyczne i prawne, ale w przetargach mogą brać udział tylko podmioty będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych czyli np. biuro maklerskie. Na rynku pierwotnym możesz więc nabywać je jedynie za pośrednictwem twojego biura.
Obrót wtórny natomiast, odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Aby dowiedzieć się jakie rodzaje obligacji detalicznych możesz nabyć, zajrzyj do odpowiedniego rozdziału naszego "Przewodnika" pt.: Obligacje hurtowe.



--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.