www.elfin.pl
portal finansowy


7 grudnia 2021

Czy fundusz może zbankrutować?

Fundusz nie może zbankrutować. Nie może, bo masa pieniężna nie może zbankrutować. Natomiast, wskutek zdarzeń opisywanych w statucie Towarzystwa, może zostać cofnięte pozwolenie na prowadzenie działalności. Ponieważ aktywa funduszu nie stanowią części aktywów Towarzystwa, nigdy nie mogą być z nich pokrywane ewentualne zobowiązania Towarzystwa. Depozytariusz ma obowiązek rozdziału środków pieniężnych pozostałych na koncie funduszu w pomiędzy jego uczestników proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek. Oznacza to, że nikt z uczestników nie straci swoich pieniędzy

Inne pytania--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.