www.elfin.pl
portal finansowy


7 grudnia 2021

Jakie jednostki uczestnictwa kupić?

Kupując jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego musisz się zastanowić jakiego rodzaju mają one być. Decyzja, czy kupić jednostki funduszu akcyjnego, zrównoważonego, pieniężnego czy też obligacyjnego powinna zależeć od takich czynników jak twój czasowy horyzont inwestycyjny, awersja do ryzyka, stabilność finansowa. Decydującym czynnikiem jest horyzont inwestycyjny. W przypadku gdy jest on długi (powyżej 10 lat) bez obawy można polecić fundusze akcyjne. W przypadku, gdy horyzont inwestycyjny jest krótki lepiej powierzyć swoje pieniądze funduszom bezpiecznym: rynku pieniężnego lub papierów wierzycielskich.

Przykład: Pan Nowak w wieku 30 lat postanowił zainwestować długoterminowo w jednostki funduszy inwestycyjnych. W ciągu 15 lat nie zamierza umarzać (odsprzedawać funduszowi) jednostek.

Ekspert doradza mu kupno jednostek funduszu akcyjnego i takie Pan Nowak kupuje. Osiągając wiek 45 lat Pan Nowak z zadowoleniem stwierdza, że inwestycja w fundusze przyniosła mu pokaźny zysk. Spienięża część jednostek i funduje całej rodzinie wycieczkę do Las Vegas. Resztę jednostek zostawia z zamiarem nie umarzania ich przez kolejne 15 lat. Jednocześnie zastanawia się, czy nie zamienić jednostek funduszu akcyjnego na znacznie bardziej bezpieczne jednostki funduszu obligacji. Zapytany o to ekspert doradza mu jednak aby wstrzymał się od konwersji ponieważ długoterminowa inwestycja w fundusz akcyjny z dużym prawdopodobieństwem przyniesie zyski większe niż inwestycja w jednostki funduszu papierów wierzycielskich w tym samym okresie. Po 13 latach okazało się, że Pan Nowak dobrze zrobił słuchając eksperta. Wartość jednostek uczestnictwa wyraźnie się zwiększyła. Kierując się poradą sędziwego już eksperta konwertuje pozostałą część jednostek uczestnictwa funduszu akcyjnego na jednostki funduszu obligacji gdyż chce, aby po 2 latach zakład emerytalny wypłacał mu z tych pieniędzy emeryturę. Jego horyzont inwestycyjny skrócił się, zmienił się też cel tej inwestycji. Dokonywana konwersja ma tutaj na celu ochronę zgromadzonego już kapitału.

Oczywiście jest to jedna z wielu możliwości inwestycyjnych. Przykład miał na celu uświadomienie faktu, że czas na jaki inwestujesz swoje pieniądze jest decydujący w wyborze strategii inwestycyjnej. Im dłuższy to okres tym bardziej agresywnie możesz inwestować. W miarę upływu czasu i zbliżania się do wieku emerytalnego możesz systematycznie konwertować na jednostki funduszy bezpiecznych.

Jeśli posiadasz wolne środki pieniężne na okres poniżej 3-5 lat, powinieneś raczej rozważyć oszczędzanie w funduszach bezpiecznych. Chyba, że oczekujesz wyższej stopy zwrotu z inwestycji i nie boisz się ryzyka i ewentualnej straty części zainwestowanych pieniędzy.

Inne porady--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.