www.elfin.pl
portal finansowy


7 grudnia 2021
Zlecenia z limitem ceny
 • cena określana jest w złotych - akcje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, warranty, kontrakty terminowe na kursy walut
 • cena określany jest w procentach wartości nominalnej - obligacje skarbowe i obligacje przedsiębiorstw
 • cena określana jest w punktach - kontrakty terminowe na indeksy giełdowe.
  Podając limit określasz:
 • w przypadku zlecenia sprzedaży - minimalną cenę, przy której zgadzasz się sprzedać papiery
 • w przypadku zlecenia kupna -maksymalną cenę, przy której zgadzasz się kupić papiery.
  Zlecenia rynkowe bez limitu ceny

  1. PCR - "zlecenie po cenie rynkowej"

 • nie zawiera limitu ceny
 • przyjmowane wyłącznie w trakcie notowań ciągłych (z wyłączeniem okresów równoważenia rynku)
 • warunkiem przyjęcia jest istnienie chociaż jednego przeciwstawnego zlecenia oczekującego z limitem ceny
 • wykonywane jest po najlepszym limicie zlecenia oczekującego
 • niezrealizowana część pozostaje w arkuszu zleceń z limitem ostatniej transakcji
 • nie może zawierać dodatkowego warunku "limitu aktywacji"

  Przykład. W giełdowym arkuszu znajdują się następujące najlepsze oferty: kupno 100 sztuk po 20 złotych, sprzedaż 200 sztuk po 21 złotych oraz sprzedaż 99 sztuk po 22 złote. Inwestor wprowadza zlecenie: kupię 500 sztuk PCR. Natychmiast staje się on właścicielem 200 sztuk za cenę 21 zł, a niezrealizowana część pozostaje w arkuszu. Wygląda on teraz następująco: kupno - 100 sztuk po 20 (stare zlecenie) i 300 sztuk po 21złotych (oferta naszego inwestora) , sprzedaż: 99 sztuk po 22 zł .

  2. PCRO - "zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie"

 • nie zawiera limitu ceny
 • przyjmowane wyłącznie w fazie przed sesją, przed otwarciem, przed zamknięciem oraz w okresie równoważenia rynku; nie jest przyjmowane w trakcie notowań ciągłych
 • realizowane jest po kursie fixingu (otwarcia, zamknięcia, określonym w wyniku równoważenia - dla notowań ciągłych, jednolitym - dla notowań jednolitych)
 • niezrealizowana część pozostaje w arkuszu z limitem równym kursowi z fixingu
 • nie jest przyjmowane w przypadku warrantów, praw poboru oraz na pierwszą sesję, na której notowany jest dany walor
 • nie może zawierać dodatkowych warunków realizacji: "minimalnej wielkości wykonania", "wielkości ujawnianej", "limitu aktywacji"

  3. PKC - "zlecenie po każdej cenie"

 • nie zawiera limitu ceny
 • przyjmowane w fazie przed sesją i w czasie notowań ciągłych
 • musi być wykonane w całości choćby w kilku transakcjach
 • podlega realizacji po cenach najlepszych zleceń przeciwstawnych
 • jeśli podczas notowań ciągłych zlecenie PKC nie może być zrealizowane w całości (w arkuszu nie ma zleceń przeciwstawnych z limitem ceny zapewniających jego pełną realizację), wówczas jest ono anulowane i rozpoczyna się proces równoważenia rynku
 • nie jest przyjmowane w przypadku warrantów, praw poboru oraz na pierwszą sesję, na której notowany jest dany walor
 • nie może zawierać dodatkowych warunków realizacji: "minimalnej wielkości wykonania", "wielkości ujawnianej".

  Zlecenia typu stop

  1. Stop Limit (zlecenie z limitem ceny)

 • przyjmowane w fazie przed sesją i w czasie notowań ciągłych
 • zlecenie zawiera dwa limity - limit aktywacji i limit realizacji. Limit aktywacji jest poziomem ceny instrumentu, przy którym zlecenie ujawnia się. Do tego czasu zlecenie nie jest widoczne, lecz przechowywane przez system w osobnym arkuszu zleceń. Po uaktywnieniu zlecenie Stop Limit staje się zwykłym zleceniem z limitem. W przypadku zlecenia STOP LIMIT kupna limit aktywacji musi być większy lub równy od kursu ostatniej transakcji. Limit realizacji musi być większy lub równy od limitu aktywacji. Przy zleceniu STOP LIMIT sprzedaży limit aktywacji musi być mniejszy lub równy od kursu ostatniej transakcji, a limit realizacji mniejszy lub równy od limitu aktywacji.

  2. Stop Loss (zlecenie bez limitu) Zlecenie podobne do zlecenia Stop Limit, ale zamiast limitu realizacji posiada warunek PKC.

  Przykład. Inwestor nabył po piętnaście złotych za sztukę akcje, których kurs wzrósł następnie do 25 złotych. Aby zabezpieczyć sie przed stratą, składa on zlecenie stop-loss z limitem aktywacji 20. Niestety, na rynku dochodzi do nagłego załamania i kurs akcji spada do 20. Zlecenie staje się aktywne i natychmiast realizuje się "po każdej cenie", czyli np. po 19.95 zł. Inwestor pozbywa się w ten sposób akcji, których kurs spada wkróce poniżej 10 złotych. • --------------------------------------------------------
  Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.