str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

2 grudnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Rodzaj funduszu Specjalistyczne
Towarzystwo Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Telefon 22/ 44 00 101
Strona www www.copernicus.pl
Zarządzający funduszem CC TFI SA
Data rozpoczęcia działalności 22.09.2005
Strategia
Fundusz może lokować swoje Aktywa w zbywalne: A) Pakiety Sekurytyzowanych Wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu Pakietów Sekurytyzowanych Wierzytelności B) Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa należące do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego oraz depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych państw, w bankach krajowych oraz krajowych instytucjach kredytowych.
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009