www.elfin.pl
portal finansowy


7 października 2022

Modele tego rodzaju opierają się na poglądzie, że cena aktywów finansowych jest równa wartości bieżącej oczekiwanych przepływów gotówkowych, które można otrzymać z tytułu posiadania tych aktywów.

Informacje wejściowe potrzebne do zastosowania modeli wyceny wewnętrznej są następujące:

  • oczekiwane przepływy gotówkowe (z uwzględnieniem momentu, w którym są oczekiwane)
  • stopa dyskonta, właściwie uwzględniająca ryzyko tych przepływów

W wycenie uwzględnia się przepływy pieniężne dla akcjonariuszy (przepływy pieniężne obliczane z uwzględnieniem konieczności spłaty zobowiązań), przepływy pieniężne firmy, czyli łączne przepływy, które mogą być podzielone między akcjonariuszy i wierzycieli. Stopa dyskonta właściwa dla przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy to oczekiwana przez nich stopa zwrotu z akcji, określana mianem kosztu kapitału własnego. Dla całkowitych przepływów pieniężnych firmy stopa dyskonta powinna być średnią stóp zwrotu oczekiwanych przez wierzycieli i akcjonariuszy, co nazywamy średnim ważonym kosztem kapitału.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.