www.elfin.pl
portal finansowy


22 czerwca 2024

Czy zawsze można umorzyć jednostki uczestnictwa funduszu?

Generalnie tak. Ustawa o funduszach inwestycyjnych zastrzega jednak prawo funduszy do zaprzestania wykupywania jednostek na pewien czas. Zgodnie z przepisami: gdy w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupywanych przez jednostkę uczestnictwa oraz jednostek uczestnictwa, których odkupienia zażądano przekroczy wartość 10 % aktywów netto Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek na 2 tygodnie.

Chodzi o to, aby w przypadku gwałtownego umarzania jednostek uczestnictwa danego funduszu, jego zarządzający miał czas na zamianę papierów wartościowych na gotówkę, która będzie środkiem zaspokojenia żądań umorzenia jednostek.

Opisana powyżej sytuacja jest bardzo mało prawdopodobna. Praktycznie, największe niebezpieczeństwo jej wystąpienia ma miejsce w razie krachu na giełdzie, szczególnie dla funduszy agresywnych, indeksowych czy niektórych specjalistycznych.

Inne pytania--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.