www.elfin.pl
portal finansowy


26 września 2023

Wskaźnik ten jest ilorazem ceny akcji i wielkości sprzedaży spółki przypadającej na jedną akcję.

Wskaźnik P/S (z ang. price sales) informuje inwestorów, ile trzeba zapłacić za złotowkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę. W związku z tym można powiedzieć, że im niższy jest ten wskaźnik, tym lepiej. Trzeba dodać, że może on służyć w zasadzie tylko do porównań firm z tej samej branży, które powinny osiągać podobną rentowność działalności. Często zwracają na niego uwagę inwestorzy strategiczni, którzy zamierzają przejąć daną spółkę. Wynika to z faktu, że zwykle istotny jest dla nich udział spółki w rynku (wyrażający się wartością sprzedaży) i cena, jaką muszą zapłacić za ten udział. W tym przypadku rentowność dzialalności jest dla inwestora sprawą drugorzędną, ponieważ i tak może on dokonać zmian w spółce, zmierzających do jej poprawy.

Różnice między spółkami we wskaźnikach P/S mogą wynikać z różnic w rentowności sprzedaży (wskaźnik jest tym wyższy, im wyższa rentowność), a także z oczekiwań inwestorów co do wzrostu sprzedaży w przyszłości (im wyższy oczekiwany wzrost, tym wyższy wskaźnik).

Przykład

Sprzedaż spółki RKM SA wyniosła w ostatnim roku 150 mln zł. Kapitał akcyjny spółki podzielony jest na 5 mln akcji. Sprzedaż przypadająca na jedną akcję (SPS- sales per share) wynosi:

SPS = 150 000 000 zł / 5 000 000 akcji = 30 zł/akcję

Cena akcji spółki wynosi aktualnie 24 zł. Wskaźnik P/S wynosi więc:

P/S = 24 zł / 30 zł = 0,8--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.