www.elfin.pl
portal finansowy


27 marca 2023

Emisja obligacji jest formą pożyczki. Pożyczkodawcą jest właściciel obligacji. Emitent obligacji zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty, a często również do wypłaty odsetek lub innych świadczeń. Nabywca obligacji powinien znać jej charakterystykę, to znaczy:

  • termin wykupu - jest to termin, w którym emitent wykupi obligację tzn., zwróci posiadaczowi wartość nominalną
  • terminy płatności odsetkowych - są to terminy, w których emitent wypłaci posiadaczowi kupony
  • wartość nominalną - jest to wartość, którą emitent zwraca w dniu wykupu
  • kupon- to wielkość odsetek, które otrzyma posiadacz obligacji.
Rentowność obligacji

Rentowność obligacji zależy od wysokości kuponu oraz ceny, po jakiej nabywa się obligację. Nabywca obligacji musi zapłacić za kwotę nominalną obligacji (może to być 100% wartości nominalnej, ale również 95% lub 80%) oraz odsetki narosłe od momentu ostatniej płatności. W notowaniach giełdowych podawana jest wyłącznie cena w procentach wartości nominalnej (określana jako kurs obligacji), do której trzeba doliczyć jeszcze narosłe odsetki.

Rentowność obligacji wyraża się najczęściej w postaci tzw. stopy dochodu w terminie do wykupu. Oblicza się ją na podstawie równania:

Cena nabycia obligacji =

We wzorze n oznacza czas do momentu płatności poszczególnych kuponów, a m - czas do wykupu obligacji. Obliczenie takie można przeprowadzić przy pomocy kalkulatora finansowego lub (co jest bardzo kłopotliwe) metodą prób i błędów, wstawiając kolejne wartości r do równania.

Stopa dochodu w terminie do wykupu jest średnią stopą dochodu z obligacji nabytej po określonej cenie i przetrzymanej do momentu wykupu, przy założeniu, że odsetki wypłacane od obligacji będą ponownie inwestowane przy tej samej stopie dochodu. Jeżeli nie mamy zamiaru trzymania obligacji do wykupu, stopa dochodu nie oddaje dobrze rentowności inwestycji, ponieważ nie znamy ceny jej sprzedaży.

Ryzyko
Mimo, że obligacje są uznawane za inwestycje stosunkowo bezpieczne, to należy jednak liczyć się z pewnym ryzykiem. Istnieją dwa podstawowe rodzaje ryzyka obligacji:
  • ryzyko niedotrzymania warunków (czyli nie wywiązania się emitenta z obowiązku wykupu obligacji lub zapłaty odsetek)
  • ryzyko stopy procentowej - wynikające z faktu, że w momencie wzrostu rynkowych stóp procentowych spada cena obligacji.

Ryzyko niedotrzymania warunków jest niższe w przypadku obligacji Skarbu Państwa a wyższe - obligacji przedsiębiorstw. Inwestorzy oczekują wynagrodzenia za podjęcie takiego ryzyka, dlatego też rentowność obligacji przedsiębiorstw jest wyższa niż obligacji skarbowych.

Ryzyko stopy procentowej jest szczególnie istotne, jeżeli nie zamierzamy trzymać obligacji do terminu wykupu. Wzrost rynkowych stóp procentowych (na przykład wskutek decyzji Rady Polityki Pieniężnej) powoduje spadek cen obligacji. Niższa cena umożliwia osiągnięcie wyższej rentowności, czego nabywcy obligacji będą bez wątpienia oczekiwać jeżeli rynkowe stopy procentowe wzrosną. Ryzyko stopy procentowej jest tym wyższe, im dłuższy jest termin wykupu obligacji oraz im niższe jest oprocentowanie obligacji.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.