www.elfin.pl
portal finansowy


26 września 2023

Modele wyceny akcji opierają się na takiej samej zasadzie, jednak są bardziej skomplikowane z dwóch powodów:

  • trudniej jest oszacować przepływy gotówkowe, wynikające z posiadania akcji (są one zmienne i zależą od bardzo wielu czynników, różnych dla poszczególnych firm);
  • trudniej jest oszacować stopę dyskontową.
Dochody akcjonariusza z tytułu posiadania akcji pochodzą z dywidend lub ze sprzedaży akcji. W modelu można więc uzwględnić te wartości, dyskontując je na zasadzie identycznej z opisaną wyżej:

wartość akcji = zdyskontowana wartość dywidend w okresie utrzymywania akcji
+ zdyskotnowana wartość ceny sprzedaży

wartość akcji =
Σdywidenda/(1+r)n + cena sprzedaży/(1+r)n

W modelu tym należy uwzględnić stopę dyskontową r równą kosztowi kapitału własnego. Zauważmy jednak, że inwestor, który kupuje od nas akcje również może otrzymać dochód z tych dwóch źródeł (dywidendy i sprzedaży akcji). Kolejny nabywca akcji również itd., jeżeli więc odpowiednio wydłużymy okres inwestowania dojdziemy do wniosku, że podstawowe znaczenie dla wartości akcji ma dywidenda. Dlatego też wartość akcji można określić podobnie jak wartość obligacji, dyskontując wartość oczekiwanych dywidend:

Wartość akcji = Σ[dywidenda/(1+r)n]

Po przestudiowaniu modeli wartości wewnętrznej dla akcji i obligacji w następnym kroku możemy przejść do kroku trzeciego czyli do Wartości Firmy.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.