www.elfin.pl
portal finansowy


19 lipca 2024

Całkowitą wartość firmy, a więc nie tylko część przysługującą akcjonariuszom można oszacować sumując przepływy pieniężne przypadające na wszystkich wierzycieli (przepływy dla firmy) i dyskontując je według średniej ważonej, oczekiwanej stopy zwrotu kapitału):

wartość firmy = S[przepływy gotówkowe/(1+r)n]

W modelu tym r oznaczać będzie średni ważony koszt kapitału dla akcjonariuszy i wierzycieli firmy. Zauważmy, że model nie zakłada wartości końcowej firmy ("ceny sprzedaży"), ponieważ dla firmy możemy założyć nieokreślony (lub nieskończony) okres działania. Na podstawie tego modelu również można oszacować wartość akcji odejmując od otrzymanego wyniku wartość długu obciążającego firmę.

W praktyce oszacowanie przepływów pieniężnych w bardzo odległej przyszłości byłoby utrudnione, dlatego modele wyceny opierają się na ekstrapolacji w przyszłość przepływów oszacowanych dla jakiegoś pojedynczego okresu, na przykład w piątym roku od momentu sporządzenia prognozy.

W podejściu tym zakłada się po prostu, że przepływy generowane w okresie piątym będą również generowane w każdym kolejnym okresie. Zdyskontowana wartość tych przepływów stanowi właśnie "wartość sprzedaży firmy" lub "cenę sprzedaży akcji", które można uwzględnić w opisanych wyżej modelach.

wartość stałych, nieskończonych przepływów = wartość przepływu / r

W innym podejściu zakłada się, że przepływy pieniężne z przykładowego piątego okresu będą stale rosnąć w przyszłości według założonej stopy wzrostu.

Wartość przepływów = przepływ / (r-g)

W modelu tym g oznacza założoną, stałą stopę wzrostu przepływów w przyszłości. Warto zauważyć, że stopa wzrostu, która ma być stała aż do nieskończoności, nie może przewyższać średniego ważonego kosztu kapitału, a jeżeli dyskontujemy dywidendy - kosztu kapitału własnego.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.