www.elfin.pl
portal finansowy


20 lipca 2024

Współcześnie trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstw bez prowadzenia rachunkowości. Bez prowadzenia ksiąg rachunkowych ani zarząd firmy, ani akcjonariusze nie potrafiliby ocenić (zwłaszcza w dużej firmie), czy podejmowane decyzje są słuszne i czy prowadzona działalność jest w ogóle opłacalna.

Spółki sporządzają zwykle rachunek zysków i strat oraz bilans. Większe firmy sporządzają również sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, co dotyczy również spółek publicznych niezależnie od ich wielkości. Spółki publiczne muszą również sporządzać sprawozdanie ze zmian w kapitałach.

Bilans przedstawia sytuację majątkową firmy na określoną datę, a więc posiadane aktywa oraz źródła ich finansowania. W przeciwieństwie do bilansu rachunek zysków i strat pokazuje przychody i koszty oraz zysk firmy za pewien okres. Podobnie sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych prezentuje wpływy i wydatki o charakterze gotówkowym, które miały miejsce w jakimś okresie. Dalej znajdziecie krótki opis zawartości sprawozdań finansowych wraz z opisem najistotniejszych dla inwestora informacji. Dodajmy jeszcze, że niezwykle istotne z punktu widzenia inwestora informacje można znaleźć często nie tylko w samych sprawozdaniach finansowych, ale także w informacji dodatkowej i sprawozdaniu zarządu, które stanowią załączniki do nich.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.