www.elfin.pl
portal finansowy


26 września 2023

Wartość aktywów finansowych (w tym również akcji) wynika z przepływów pieniężnych, jakie mogą one generować dla posiadacza. W związku z tym zależy ona od wartości tych przepływów, czasu ich otrzymania oraz od stopy zwrotu, jaką można osiągnąć z alternatywnych inwestycji.

W wycenie wartości wewnętrznej akcji wykorzystuje się dwa podstawowe rodzaje przepływów pieniężnych: dywidendy oraz przepływy pieniężne firmy.

Dywidendy

Analityk może sporządzić prognozę zysku netto (w praktyce sporządza się pełną prognozę sprawozdań finansowych). Następnie przyjmuje pewną stopę wypłaty dywidendy oraz stopę dyskontową, co umożliwia wycenę akcji spółki. Należy pamiętać, że zwiększenie stopy wypłat dywidendy powinno wiązać się ze zwiększoną stopą dyskontową, ponieważ większe dywidendy wiążą się z koniecznością dodatkowego finansowania długiem. Większe zadłużenie zwiększa ryzyko, toteż zastosowana stopa dyskontowa powinna być wyższa.

Przepływy pieniężne

W podejściu opartym na przepływach pieniężnych firmy wykorzystuje się koncepcję wolnych przepływów gotówkowych. Według tego podejścia wartość firmy wynika z generowanych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej. Od wartości tej należy odjąć wartość zadłużenia firmy. Otrzymana w ten sposób wartość akcji powinna być taka sama, jak oszacowana za pomocą pierwszego podejścia.

Wolne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej można zdefiniować jako zysk operacyjny spółki po opodatkowaniu plus obciążenia (koszty) bezgotówkowe minus inwestycje w kapitał obrotowy oraz minus inwestycje w majątek trwały i inne aktywa. Nie uwzględnia się w tym miejscu przepływów związanych z finansowaniem, czyi odsetek od kredytów i obligacji oraz dywidend. Tak więc przykładowe szacunki wolnych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej wyglądałyby następująco:

zysk przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem (EBIT) - podatek zapłacony (w gotówce) = zysk operacyjny netto (NOPLAT)

zysk operacyjny netto (NOPLAT) + amortyzacja = przepływy gotówkowe brutto

przepływy gotówkowe brutto +/- zmiana kapitału obrotowego - inwestycje w majątek trwały = wolne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej

Wolne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej dyskontuje się średnim ważonym kosztem kapitału. Od otrzymanej wartości należy odjąć wartość zadłużenia, która równa jest bieżącej wartości przepływów gotówkowych dla wierzycieli. W praktyce można wycenić jedynie zadłużenie, które pozostaje do spłaty w momencie dokonywania wyceny. Do otrzymanej wartości należy dodać wartość inwestycji pozaoperacyjnych (np. w papiery wartościowe). W ten sposób obliczymy wartość kapitału własnego, która po podzieleniu przez ilość akcji spółki da w rezultacie wartość jednej akcji.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.