www.elfin.pl
portal finansowy


13 kwietnia 2024

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (ang. cash flow statement) obrazuje źródła wpływów gotówkowych przedsiębiorstwa oraz wydatki gotówkowe w jakimś okresie (np. roku). Sprawozdanie to jest bardzo istotne z punktu widzenia inwestora, bowiem wartość firmy zależy głównie od zdolności do generowania przez nią gotówki. Zysk netto jest miarą księgową, zależną w pewnym stopniu od stosowanych metod wyceny i księgowania operacji gospodarczych, w związku z tym zysk netto nie jest tożsamy z "uzyskaną" przez firmę gotówką. Dlatego też ocena przepływów gotówkowych ma bardziej obiektywny charakter.

Zobacz: Konstrukcja sprawozdań z przepływów pieniężnych

Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych pozwala odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: skąd bierze się gotówka w firmie i jak jest wykorzystywana? Najlepiej, jeśli firma jest stanie generować gotówkę na poziomie operacyjnym. Jeżeli na tym poziomie gotówka jest "pochłaniana", firma jest zmuszona do pozyskiwania zewnętrznego finansowania, co uwidacznia się w przepływach z działalności finansowej. Z reguły nie jest to sytuacja korzystna, chociaż można uznać ją za normalną w przedsięwzięciach nowych np. działających od niedawna firmach telekomunikacyjnych. Nawet wówczas trzeba się jednak zastanowić, czy perspektywy rozwoju spółki rzeczywiście uzasadniają inwestycję w jej akcje.

Może się również zdarzyć, że firma generuje dodatnie przepływy gotówki z działalności operacyjnej, jednak i tak jest zmuszona do pozyskiwania zewnętrznego finansowania ze względu na prowadzone inwestycje (co widać w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej). W tym przypadku konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji na temat prowadzonych inwestycji i ocena ich rentowności. Jak widać nieczęsto udaje się ocenić firmę na podstawie danych stricte ilościowych.

Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych pomaga znaleźć odpowiedź na ważne pytania dotyczące firmy:

  • czy z działalności operacyjnej generowane są dodatnie przepływy gotówkowe, jaka jest ich wartość w porównaniu z kapitalizacją firmy (wskaźnik ceny do przepływu operacyjnego na akcję)
  • z jakich źródeł finansowane są inwestycje (działalność operacyjna czy finansowanie zewnętrzne)
  • z jakich źródeł sfinansowano wypłatę dywidendy lub spłatę zobowiązań
  • jak dużą część gotówki z działalności operacyjnej pochłaniają odsetki od kredytów, obligacji oraz wypłata dywidend
  • jakie były przyczyny wzrostu kapitału obrotowego (zmiana stanu należności, zobowiązań krótkoterminowych lub zapasów), ewentualnie jak wykorzystano środki ze zmniejszenia kapitału obrotowego.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.