www.elfin.pl
portal finansowy


19 lipca 2024

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych składa się z trzech zasadniczych części:

  • przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
  • przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  • przepływów pieniężnych z działalności finansowej.

W pierwszej części "operacyjnej" oblicza się wpływy gotówkowe netto wypracowane przez firmę z podstawowej działalności. Najczęściej dokonuje się tego tzw. metodą pośrednią, to znaczy wykorzystując dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Metoda ta polega na korygowaniu zysku netto o zmianę różnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat w ciągu roku tak, aby dojść do rzeczywistego przepływu gotówki z działalności operacyjnej. W pewnym uproszczeniu (z pominięciem niektórych pozycji) wygląda to tak:

zysk netto +amortyzacja+/- przyrost należności od odbiorców+/- przyrost zapasów+/- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych= środki pieniężne z działalności operacyjnej

Amortyzację dodaje się do zysku netto, ponieważ jest to koszt niegotówkowy. Amortyzacja wpływa na obniżenie zysku netto (w rachunku zysków i strat), jednak nie wiąże się z wydatkiem gotówkowym. Aby więc dojść od zysku netto do przepływów gotówkowych, musimy ją dodać. Przyrost należności od odbiorców oznacza, że część przychodów ze sprzedaży nie została jeszcze przez odbiorców opłacona, a więc firma nie otrzymała wpływu do kasy. Zysk netto jest jednak obliczany z uwzględnieniem wszystkich przychodów - tych, które już wpłynęły i jeszcze nie opłaconych. Tak więc, aby uwzględnić tylko wpłacone przychody musimy odjąć od zysku netto przyrost należności. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku spadku stanu należności. Analogicznie postępuje się w przypadku zapasów - wzrost ich stanu oznacza, że część przychodów nie została zamieniona na wpływy do kasy lub też, że firma nabyła materiały do produkcji, co również oznacza zmniejszenie stanu gotówki. Wzrost stanu zapasów należy więc odjąć od zysku netto. Wzrost stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem kredytów i pożyczek) interpretuje się odwrotnie: obrazują one koszty, które nie zostały jeszcze opłacone, dlatego kwotę przyrostu dodaje się do zysku netto. W podobny sposób koryguje się zysk netto o inne pozycje, których tutaj nie pokazujemy.

W części "przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej" ujmuje się wpływy i wydatki gotówkowe związane z nabyciem składników majątku trwałego (majątku rzeczowego, wartości niematerialnych i prawnych oraz majątku finansowego) oraz papierów wartościowych, jak również z tytułu udzielonych przez firmę pożyczek.

W części "przepływy pieniężne z działalności finansowej" ujmuje się wszystkie wpływy i wydatki gotówkowe związane z zapewnieniem finansowania: wpływy z emisji akcji, zaciągnięcie lub spłatę kredytów bankowych oraz płatności dywidendy na rzecz akcjonariuszy.

Otrzymane przepływy gotówkowe dodaje się (lub odejmuje) do stanu gotówki na początek okresu i w ten sposób otrzymuje stan gotówki na zakończenie okresu.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.