www.elfin.pl
portal finansowy


22 czerwca 2024
przychody ze sprzedaży
koszty działalności operacyjnej
zysk/strata na sprzedaży

segment podstawowej działalności operacyjnej

pozostałe przychody operacyjne
pozostałe koszty operacyjne
zysk/strata na działalności operacyjnej

segment pozostałej działalności operacyjnej

przychody finansowe
koszty finansowe

segment działalności finansowej

zyski nadzwyczajne
straty nadzwyczajne

segment zysków i strat nadzwyczajnych

zysk / strata brutto

wynik finansowy brutto

obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

segment obciążeń podatkowych i podobnych

zysk/strata netto

wynik finansowy netto

W segmencie podstawowej działalności operacyjnej ujmuje się przychody ze sprzedaży produktów oraz sprzedanych towarów, jak również wszelkie koszty związane z podstawową działalnością: wynagrodzenia, koszty materiałów i energii, świadczenia na rzecz pracowników, koszty usług obcych, niektóre podatki (np. od nieruchomości), amortyzację i koszt nabycia sprzedanych towarów. Po odjęciu kosztów od przychodów otrzymujemy zysk na sprzedaży.

Segment pozostałej działalności operacyjnej obejmuje przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykła działalnością jednostki jak np.: sprzedaż składników majątku trwałego, odpisaniem nieściągalnych należności, zapłatą odszkodowań itp. Pozostałe przychody dodaje się, a pozostałe koszty operacyjne odejmuje się od zysku na sprzedaży otrzymując w ten sposób zysk operacyjny.

Segment działalności finansowej obejmuje koszty i przychody takie jak: koszty odsetek od kredytów i pożyczek, przychody z dywidend i ze sprzedaży papierów wartościowych. Po dodaniu przychodów finansowych i odjęciu kosztów finansowych od zysku operacyjnego otrzymujemy zysk brutto na działalności operacyjnej.

Segment zysków i strat nadzwyczajnych obejmuje skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, w tym spowodowanych zdarzeniami losowymi. Po uwzględnieniu pozycji nadzwyczajnych otrzymujemy zysk brutto.

Segment obciążeń wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy oraz inne, podobne obciążenia wyniku finansowego (np. obowiązkowa dywidenda w spółkach Skarbu Państwa).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.