str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

22 czerwca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Co to jest procent składany?
Struktura rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Dane do modeli wartości wewnetrznej
Szacowanie wartości firmy
Model wyceny obligacji
Modele wartości wewnętrznej
Model wyceny akcji
Wskaźnik wyceny P/S
Wskaźnik wyceny P/E
Wskaźnik wyceny P/BV
Konstrukcja bilansu
Bilans
Sprawozdanie finansowe
Ryzyko
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Dane do modeli wartości wewnetrznej

Wartość aktywów finansowych (w tym również akcji) wynika z przepływów pieniężnych, jakie mogą one generować dla posiadacza. W związku z tym zależy ona od wartości tych przepływów, czasu ich otrzymania oraz od stopy zwrotu, jaką można osiągnąć z alternatywnych inwestycji.

W wycenie wartości wewnętrznej akcji wykorzystuje się dwa podstawowe rodzaje przepływów pieniężnych: dywidendy oraz przepływy pieniężne firmy.

Dywidendy

Analityk może sporządzić prognozę zysku netto (w praktyce sporządza się pełną prognozę sprawozdań finansowych). Następnie przyjmuje pewną stopę wypłaty dywidendy oraz stopę dyskontową, co umożliwia wycenę akcji spółki. Należy pamiętać, że zwiększenie stopy wypłat dywidendy powinno wiązać się ze zwiększoną stopą dyskontową, ponieważ większe dywidendy wiążą się z koniecznością dodatkowego finansowania długiem. Większe zadłużenie zwiększa ryzyko, toteż zastosowana stopa dyskontowa powinna być wyższa.

Przepływy pieniężne

W podejściu opartym na przepływach pieniężnych firmy wykorzystuje się koncepcję wolnych przepływów gotówkowych. Według tego podejścia wartość firmy wynika z generowanych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej. Od wartości tej należy odjąć wartość zadłużenia firmy. Otrzymana w ten sposób wartość akcji powinna być taka sama, jak oszacowana za pomocą pierwszego podejścia.

Wolne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej można zdefiniować jako zysk operacyjny spółki po opodatkowaniu plus obciążenia (koszty) bezgotówkowe minus inwestycje w kapitał obrotowy oraz minus inwestycje w majątek trwały i inne aktywa. Nie uwzględnia się w tym miejscu przepływów związanych z finansowaniem, czyi odsetek od kredytów i obligacji oraz dywidend. Tak więc przykładowe szacunki wolnych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej wyglądałyby następująco:

zysk przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem (EBIT) - podatek zapłacony (w gotówce) = zysk operacyjny netto (NOPLAT)

zysk operacyjny netto (NOPLAT) + amortyzacja = przepływy gotówkowe brutto

przepływy gotówkowe brutto +/- zmiana kapitału obrotowego - inwestycje w majątek trwały = wolne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej

Wolne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej dyskontuje się średnim ważonym kosztem kapitału. Od otrzymanej wartości należy odjąć wartość zadłużenia, która równa jest bieżącej wartości przepływów gotówkowych dla wierzycieli. W praktyce można wycenić jedynie zadłużenie, które pozostaje do spłaty w momencie dokonywania wyceny. Do otrzymanej wartości należy dodać wartość inwestycji pozaoperacyjnych (np. w papiery wartościowe). W ten sposób obliczymy wartość kapitału własnego, która po podzieleniu przez ilość akcji spółki da w rezultacie wartość jednej akcji.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 21.06.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 4,0527 0,45
 Euro 4,3331 0,22
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009