str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

22 czerwca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Co to jest procent składany?
Struktura rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Dane do modeli wartości wewnetrznej
Szacowanie wartości firmy
Model wyceny obligacji
Modele wartości wewnętrznej
Model wyceny akcji
Wskaźnik wyceny P/S
Wskaźnik wyceny P/E
Wskaźnik wyceny P/BV
Konstrukcja bilansu
Bilans
Sprawozdanie finansowe
Ryzyko
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Konstrukcja bilansu

 

AKTYWA

MAJĄTEK TRWAŁY

MAJĄTEK OBROTOWY

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

 

PASYWA

KAPITAŁ WŁASNY

REZERWY

ZOBOWIĄZANIA

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

Aktywa

Majątek trwały obejmuje te składniki majątku rzeczowego, które są przeznaczone do długookresowego używania: budynki, maszyny i urządzenia, środki transportu. W tej kategorii mieszczą się także wartości niematerialne i prawne: prawa autorskie, patenty, licencje prawa do projektów, programy komputerowe i podobne składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i przeznaczone na własne potrzeby jednostki. Do majątku trwałego zalicza się również inwestycje finansowe o charakterze długoterminowym (np. udziały w jednostkach zależnych) oraz należności długoterminowe, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok.

Na majątek obrotowy składają się: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz środki pieniężne.

W aktywach bilansu ujmowane są również rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów. Jest to kwota poniesionych już kosztów, które jednak nie dotyczą bieżącego okresu. przykładem może być opłacenie prenumeraty gazet na rok następny. Powoduje to ubytek środków pieniężnych (pozycji majątku obrotowego). Koszt ten nie dotyczy jednak roku bieżącego i wobec tego nie zmniejszy wyniku finansowego, który stanowi część pasywów - strona pasywów i aktywów nie byłyby równe. Ponadto koszt ten stanowi pewien majątek podmiotu, bowiem reprezentuje roszczenie o otrzymanie gazet przez cały następny rok. Stąd też powinien zostać ujęty w aktywach bilansu.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 21.06.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 4,0527 0,45
 Euro 4,3331 0,22
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009